Naturhistorisk Museum UIB – Restaurering av Nordfløyen

ARBEIDER PÅ VERNEVERDIG BYGG

Hovedentreprenør Obas Vest AS. Utførende murmester: Flis & Mur as Murmesterforretning.

RESTURERING AV MURVEGGER:

• Innvendige murvegger har dårlig kvalitet (svak kalkpuss) som har fått skader av fukt & annen mekanisk påkjenning, slik at mange steder har vi fjernet løs puss + pusset vegger på nytt.
• Her er det ornamenter & gesimser som er blitt skadet, som Flis & Mur as har laget nye sjablonger, og «trukket» ut nye gesimser + restaurert ornamenter som er skadet.
• Takpuss i eksisterende «rabittshimling» er blitt restaurert og pusset ut med «rørvev», slik de gamle ihht. Gamle teknikker & materialbruk. Til slike arbeidsprosesser kreves det erfaring & kunnskap fra slike arbeider, og Flis & Mur as Murmesterforretning har fagfolk med lang erfaring, og ikke minst erfaring fra arbeider i verneverdige bygg.
• Til slike arbeider kreves forståelse om byggets verdi, byggets oppbygning, materialbruk som tidligere var benyttet, og velge bruk av materialer som er tilpasset byggets materialer. Fagfolkene til Flis & Mur as Murmesterforretning kurser sine ansatte innen bruk av gamle kalkmørtler og gamle «murteknikker» som har vært benyttet i tidligere generasjoner.

ATTEST FRA HOVEDENTREPRENØR OBAS VEST AS:

Prosjektleder Fredrik Nilsen fra Obas Vest as har her dokumentert at fagfolkene til Flis & Mur as Murmesterforretning, har ivaretatt bygget på en god & faglig måte. Obas Vest as har vært svært fornøyd med hvordan arbeidet er gjennomført arbeidet, med tanke på samspill, kvalitet og forståelse av å jobbe i ett fredet bygg.

Arbeidene har bestått av alt fra nye konstruksjoner til kompliserte arbeider med fredingstiltak. Obas Vest as viser til at Flis & Mur as Murmesterforretning har vist god kunnskap på ledernivå, og har hjulpet Obas Vest as med å få til konstruktive samtaler med byggherren (UIB/Statsbygg) og Riksantikvaren, slik at der har blitt en god produktflyt på byggeplass.

Innvendige pussarbeider:

På dette prosjektet har det blitt revet eksisterende vegger + nye åpninger hvor murer har forsterket åpninger med nye «bue åpninger», og der er benyttet eksisterende murstein, som er revet på andre vegger. Vegger var av dårlig kalkmørtel som hadde mye «bom» og skader på puss. Vi har derfor fjernet mye puss, og erstattet dette med anselig mengder med NHL Kalkmørtel tilpasset underlaget. Ved bruk av kalkmørtler må der «etter vannes» puss i flere dager etter pussing av de forskjellige pusslag, og kalkpussen må ut pusses i flere lag/sjikt.

Her skal vi lage ny døråpning:

Her er det utvidet døråpning som vi skal mure en ny «bueåpning» for å lage en ny døråpning. Her må der forsterkes åpningen med og mure inn murstein i bue, slik at åpningen får en solid overdekning. Til slike arbeider benyttes eksisterende stein (murstein/gråstein) som er fra rivingsarbeidet.

Kalking av murvegger. Her fyller vi ut fuger i gråsteinsmurer + kalker vegger med kalkpuss:

Puss av gamle murvegger:

Rabittspuss i tak:

Her har taket vært revet pga montasje av nye ventilasjonskanaler skal ned fra tak. Her må der legges inn gammelt rørvev og sette dette sammen, slik at det kan pusses inn ny takpuss. Fler av feltene var så dårlig og måtte festes opp på nytt, og dette har vi utbedret før puss med kalkpuss i taket.

Her har vi samråd med Riksantikvar utarbeidet en arbeidsprosess som de gamle «murteknikker» som ble benyttet under oppførelse i 1850. Her må mureren ha den nødvendige kompetanse og forståelse om produkter og arbeidsutførelse, som det er og utføre slike arbeidet i ett fredet bygg, med verdifulle overflater.

Gamle ornamenter som blir utbedret:

Murvegger ferdige:

Her er nå alle vegger på hele bygget ferdigstilt med puss & maling klart for bruk. Bygget er nå klart til bruk og det fremstår slik som det var på åpningsdagen ca 1850.

Mur & pussarbeidet har blitt utført 2017 – 2019:

•Vi har den utførende mur entreprenør/murmester på dette byggeprosjektet som er ett av Bergens mest verneverdige bygg, og som er en del av kulturarven, som vi har ivaretatt i samarbeid med Hovedentreprenøren Obas Vest as.
•Våre fagarbeider & ledere har ved slike prosjekter bevist at firmaet innehar den nødvendige faglig kompetanse til og utføre kompliserte arbeider med fredningsvedtak, og fagarbeider som kan utføre slike arbeider både med tanke på produkter, og forståelse av å jobbe med verdifulle overflater.

Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig prat og ett godt tilbud.